Албания има повече инвестиции от България за 2016 г.

Регистрираните преки чуждестранни инвестиции в Албания са се увеличили значително през 2016 г., достигайки близо 1 милиард евро, показаха публикуваните данни на Централната банка на Албания.

Чуждите компании са инвестирали 983 млн. евро през изминалата година, което е увеличение с 10,5% в сравнение с 2015 г.

Икономиката на Албания е спечелила от два големи енергийни проекта: Трансадриатическият газопровод за природен газ (TAP)  и водните електроцентрали при река Девол.

Само през последното тримесечие на 2016 г. инвестициите в сектора на енергетиката са били 166,5 милиона евро, а като цяло през годината в енергетиката на Албания са влезли около 370 милиона евро.

За 2016 г. чуждестранните инвестиции в Албания възлизат на 10% от БВП и имат голям принос за ръста на икономиката с близо ръст на БВП от 4% и увеличаване на заетостта в страната.

За сравнение чуждите инвестиции в България се свиват с близо 60% за 2016 г.

Данните на БНБ показват, че към края на миналата година чуждестранните инвестиции в българската икономика са 682.8 млн. евро.

Свиването е във всички категории, но с най-голяма тежест в понижението е намаляването на дългосрочните вложения на международни компании в акционерни участия в дъщерни дружества в страната, т.е. в дялов капитал.

Така преките чужди инвестиции в България за 2016 г. са едва 1,5% от БВП!

Румен Гълъбиновlinkedin