БСП разкри коварния план на ГЕРБ за подмяна на българското население с мигранти

БСП разкри коварния план на ГЕРБ за подмяна на българското население с мигранти.

Българската социалистическа партия изпрати до медиите откъс от Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г. – изготвена от ГЕРБ.

В документа се вижда, че ГЕРБ имат план да подменят българското коренно население с мигранти от третите страни:

– Превръщане на миграцията и мобилността в позитивни фактори за развитие в икономически и демографски план;

– Успешно интегриране в българското общество на лицата, получили международна закрила и ефективното използване на техния потенциал за социално-икономическото развитие на страната;

– Превенция и ефективно противодействие на незаконната миграция и трафика на хора.

2. Принципи на миграционната политика

Политиката на Република България в областта на миграцията, интеграцията и убежището се основава на националните интереси и на съгласувания подход на държавите-членки и институциите на ЕС и принципите
на международното право.

а) Законност и защита на човешките права

В съответствие със законово установените норми, с принципите на международното право, произтичащи от правото на Организацията на обединените нации (ООН) и ЕС и с установените международни стандарти за защита на правата на човека.

б) Координация и партньорство

Междуинституционално, с местната власт, със социалните партньори, с академичната общност, с международните и неправителствените организации;

в) Прозрачност

Активна политика за повишаване на информираността на гражданското общество относно значението на националната миграционна политика за просперитета и развитието на Република България. Провеждане на целенасочени кампании за подобряване на климата на културно разнообразие и за борба с ксенофобията;

Източник: КРОСС