България се е стопила с 52 000 души за една година или с 143 души на ден

По данни на Националния статистически институт, към декември 2016 г. населението на България е 7 101 859 души, което представлява 1,4% от населението на Европейския съюз.

В сравнение с 2015 г. то е намаляло с 51 925 души, или с 0,7 на сто.

Подобно на предходните години, понижението се дължи главно на отрицателен естествен прираст, а не на външна миграция.

През 2016 г. в България са се родили 64 984 деца.

В сравнение с 2015 г. броят им намалява с 966 или с 1,5 на сто.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 26,9 години през 2015 г. на 27 години през 2016 г.

Тоталният коефициент на плодовитост за поредна година се задържа на нива около 1,5.

Средният брой живородени деца от една жена във фертилна възраст през 2016 г. е 1,54. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1,24, а през 2015 г. – 1,53.

Детската и общата смъртност се понижават.

През 2016 г. са починали 423 деца на възраст до една година.

Коефициентът на детска смъртност се е понижил до 6,5 промила, което е най-ниската регистрирана в страната стойност. През 2001 г. равнището на показателя е било 14,4 промила, през 2005 г. – 10,4 промила, а през 2015 г. – 6,6 промила.

В сравнение с 2015 г., общият брой на починалите намалява с 2537 или с 2,3 на сто.

По отношение на стандарта и качеството на живот на населението се наблюдават позитивни промени.

През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е бил 5167 лв., което е с 4,3% повече спрямо 2015 година.

За периода 2008-2016 г. общият доход средно на лице от домакинство се увеличава близо 1,5 пъти.

Средната продължителност на живот на населението на България се увеличава до 74,7 години

Източник: News Front