Германия: България спешно трябва да направи нещо срещу бедността

България продължава да е сред страните от ЕС с най-слаб резултат според изследването по Индекс за социална справедливост и спешно се нуждае от реформи.

Това е оценката за България в годишния доклад на германската фондация „Бертелсман“, в който авторите анализират колко са бедните и застрашените от бедност в едно общество и в кои групи са концентрирани бедните.

При българите това безспорно са пенсионерите, децата и младежите и каквито и предизвикателства да има пред правителството, най-голямото е да измъкне населението от беднотията, казват авторите.

Страната се нарежда на 26-то място от 28 държави с коефициент 4.19 (сумарно по 6-те показателя).

По четири от шестте показателя за социална справедливост, обхванати в изследването, България е сред най-изостаналите в това отношение страни.

Най-обезпокоителното е, че страната заема последно място по 2 показателя – „превенция на бедността” и „социално приобщаване и липса на дискриминация” .

По отношение на грижата за децата и младежите, България заема 27-мо място с коефициент 3.81.

Страната ни се представя най-добре по показател „Образование”, където може да се смята, че има задоволителни постижения.

С коефициент 6.23 в тази подкласация, заемаме 14-то място.

През 2016 г. 82.3% от населението в трудоспособна възраст е имало основно образование (14-то място сред страните от ЕС). Това е 5-процентно подобрение спрямо 2007 г.

За сравнение, показателят на заемащата първо място Литва е 94.6%.

България продължава да има проблеми с намаляването на броя на рано напусналите системата за образование.. Броят на напусналите училище или незавършили някаква форма на обучение на възраст от 18 до 24 години не се е променил съществено от 2008 година насам и съставлява 13.8% (23-то място за страната по този показател).

Българските експерти по проблемите на социалната справедливост изтъкват „сериозни несъответствия между вида кадри, подготвяни в средните училища и ВУЗ-овете, и нуждите на пазара на труда”.

Тези несъответствия създават излишък от работна сила в отрасли с ниска нужда от такава и едновременно с това – остър недостиг на кадри в някои инженерни отрасли и информационните технологии.

Процентът на отпадналите от образователната система сред малцинствата и по-специално сред ромите, е значително по-висок от средния. Това означава, че училищата не осигуряват равен достъп за всички етнически групи.

Най-голямото предизвикателство, пред което е изправено правителството на България обаче е справянето с бедността. По този показател страната заема 28-мо място с коефициент 1.39.

Независимо от 20-процентното подобрение в сравнение с 2007 година, стряскащите 40.4 процента (данни от 2016 г.) са застрашени от бедност или социално изключване, което е най-високият процент в ЕС.

Като част от това население в незавидно положение са и 31.9%, които нямат финансовата възможност да задоволят елементарни житейски нужди като отоплено жилище и телефон.

Смущаващ е и фактът, че 45.6% от българските деца и юноши са в рисковата зона за бедност или социално изключване – по този показател България е на предпоследно място в Европа.

Източник: Дир.бг