Слави към Владислав Горанов: Преднамерено или от глупост сте нарушили закона

Не знам според вас, но според мен, за да си министър на финансите, трябва да си много грамотен, много качествен, много образован и много морален човек.

Все пак, ти си човекът, който отговаря за парите на държавата.

Представям си министър на финансите, завършил Харвард. От здраво, патриархално, българско семейство. Почтен, честен и достоен човек. Но това са фантазии. Да се върнем в реалността.

По отношение на шестте милиона и половина, които финансовото министерство е дало в повече на партиите – като част от субсидията, финансовият министър се изказва леко неподготвен. Аз като не знам – питам. Той като не знае – говори.
Та, аз попитах, информирах се, помислих и сега ще му обясня следното:

ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
(в сила от 01.04.2005 г.)

Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) (1) ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ СЕ ОТПУСКА ежегодно на четири равни транша от централния бюджет ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, които са РЕГИСТРИРАНИ В ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИ, УЧАСТВАЛИ СА В ПОСЛЕДНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ И ИМАТ ИЗБРАНИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
(2) Общата сума, предвидена в бюджета, се разпределя пропорционално на ПОЛУЧЕНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ ОТ ВСЯКА ПАРТИЯ ИЛИ КОАЛИЦИЯ.

Чл. 26. ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ СЕ ОТПУСКА ежегодно И НА ПАРТИИТЕ, които не са представени в Народното събрание, но са ПОЛУЧИЛИ НЕ ПО-МАЛКО ОТ ЕДНО НА СТО ОТ ВСИЧКИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.

Чл. 27. (1) (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) ОБЩАТА СУМА, предвидена ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, се определя ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България в зависимост от броя на ПОЛУЧЕНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ ОТ партииТЕ и коалицииТЕ на последните парламентарни избори, като ЗА ЕДИН ПОЛУЧЕН ГЛАС се предвижда субсидия в размер, определен ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България.
(2) Начинът за предоставянето на средствата за субсидиране на партиите и коалициите се определя от министъра на финансите.

И ТАКА ОТ ТЕКСТОВЕТЕ В ЗАКОНА ЯСНО СЕ ВИЖДА, ЧЕ :
I. Законодателят е използвал понятието „всички действителни гласове“, за да определи партиите и коалициите, които имат право на държавна субсидия, а именно:

1. партиите и коалициите, които са получили не по-малко от 4 на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете „Не подкрепям никого“ (чл. 25, ал. 1 от Закона за политическите партии и чл. 297, ал. 2 от Изборния кодекс);

2. партиите, получили не по-малко от едно на сто от всички действителни гласове (чл. 26 от Закона за политическите партии).

II. Навсякъде законодателят е използвал понятието „получени действителни гласове“ при определянето и разпределянето на общата сума за субсидиране. Принципът е, че на всяка партия и коалиция трябва да бъдат разпределени толкова пари, колкото гласа е получила.

Не може да има объркване в прилагането на закона, след като е използвано едно и също понятие във всички разпоредби – няма как тогава в различните текстове да е вложено различно съдържание.

Разпоредбите на чл. 25, 26 и 27 са систематично и логически свързани и както от тях, така и от стенографските протоколи при приемането на текстовете в Закона за политическите партии, се вижда, че при определянето на общата сума за субсидиране на партиите и коалициите, трябва да се вземат предвид само и единствено ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА СУБСИДИЯ.

В общата сума не трябва да се включват гласовете, получени от партиите и коалициите, които нямат право на субсидия, още по-малко тези на независимите кандидати или гласовете „Не подкрепям никого“. Нито в чл. 25, нито в чл.27 от закона се споменава, че гласовете на независимите кандидати и гласовете “Не подкрепям никого” могат да бъдат прибавени към гласовете, образуващи субсидията. Никъде!

И Изборният кодекс, и Законът за политическите партии правят разлика между понятията „ВСИЧКИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ“ или “действителните гласове“ и „ПОЛУЧЕНИ ГЛАСОВЕ“ – и много внимателно ги използват. Когато се използва понятието „получени гласове от партиите и коалициите“ се имат предвид не всички действителни гласове, а само гласовете на кръга от партии и коалиции, които имат право на субсидия. Неслучайно и резултатите от изборите се обявяват по партии, коалиции и инициативни комитети.

Ако законодателят при определянето на общата сума за субсидиране по чл. 27 от закона е имал предвид „всички действителни гласове“, той е щял да го посочи, така както е направил в чл. 26 при определяне на критерия за субсидиране на извънпарламентарните партии. Още повече, че тук става въпрос за пари и противното прилагане означава, че се разпределят средства за гласове, които не са получени от правоимащите партии и коалиции.

Явно не се знае, че при изменението на Изборния кодекс през 2016 г. народният представител Данаил Кирилов в пленарното заседание от 27 април 2016 г. е направил допълнение в чл. 27, ал. 1 от Закона за политическите партии. След израза “в зависимост от броя на получените действителни гласове” той е добавил “от партииТЕ и коалицииТЕ” и членувайки ги, по този начин е премахнал всякакво съмнение, подчертавайки че определянето на общата сума за субсидиране не може да бъде въз основа на гласовете за всички партии и коалиции, да не говорим пък за гласовете на независимите кандидати и гласовете “Не подкрепям никого”, а се ограничава само до тези, които имат право на субсидия и техните гласове. И това е духът на закона.
Ясно е уточнил, че добавката цели и „да премахне всякакво съмнение, че от гласовете, които са от протестния вот могат да се получават каквито и да са средства от партиите“.

Министерството на финансите обаче не се е съобразило с волята на законодателя.
И това е направено съвсем умишлено, след като Министерството на финансите с писмо вх. № НС-04-31 от 3 април 2017 г. е поискало от ЦИК разяснение, относно обявените с Решение № 4670 – НС от 30 март 2017 г. окончателни резултати от гласуването и разпределението на гласовете по кандидатски листи на партии, коалиции, независими кандидати и “Не подкрепям никого”. Тоест Министерство на финансите е имало пълната информация колко са гласовете на правоимащите партии и коалиции, колко са на партиите, непреминали 1 %, колко точно са гласовете дадени на независимите кандидати и гласовете “Не подкрепям никого”, и съвсем умишлено е нарушило закона, събирайки в едно всички тези гласове.

Така че, господин Горанов, бих искал да кажа: “Вярвам, че ме разбрахте какво ви казах”, но не съм сигурен, че ще бъда прав. Но господин Горанов, това няма никакво значение, защото законът си е закон, фактите са си факти, вие сте го нарушили и дали е от глупост или е преднамерено, няма никакво значение.

Слави Трифонов, Фейсбук