Смяната на партийната система е наложителна

Партийното общество доказа невъзможността да бъде модел за развитие. Самата партийна доктрина се основава на разделението на обществото, затова е в противоречие с ценностите на съвременния човек. Няма съвременник, който ще приеме общество разделено на привилегировани и онеправдани, на „наши“ и „ваши“ за нормално!

С какво да заменим партийната система?

Всяка идеология се базира на концепцията: „Как да бъде организирано обществото, за да се развива в най-добри условия.“ /Друг е въпросът, дали това се спазва!/

Високия професионализъм на обществото е гаранция за просперитет, а от там – на благоденствие. Само такова общество създава материални и духовни блага, конкурентно способни на пазара. У нас професионализма е на много ниско, да не кажа на примитивно ниво. Това в крайна сметка се отразява на жизнения стандарт на народа ни. Затова трябва да се създадат стимули за професионалното му израстване и усъвършенстване. Такова може да предложи само ПРОФЕСИОНАЛНОТО представителство в управлението на обществото и държавата. Демократичния плурализъм може да се реализира на професионален принцип, а не на партиен.

Всеки професионален бранш си избира с ЯВЕН вот своя общински съветник. Той не е на щат и участва в управлението на общината с присъствието си на общинските сесии. Неговия мажоритарен избор се основава на целевата му предизборна програма, чието НЕизпълнение в срок, моментално го лишава от правото да заема този пост. Неговото място заема втория номиниран от първите избори кандидат, при същите отговорности и последствията при тяхното неизпълнение. Контролът може да се осъществява от неговите колеги по интернет. Ако и той се провали, провеждат се нови избори. Изборния процес ще бъде непрекъснат на всички нива в управлението на обществото и държавата.

На същия принцип общинските съветници си избират измежду тях своите преки ръководители. Провалът от неизпълнението на поетите отговорности го връщат в изходната позиция. Чрез преки и явни избори ще бъдат избирани всички ръководни длъжности: кмет, шериф, садии, прокурори, директорите на училища, болници, държавни предприятия, спортни и културни сдружения…. всичко! Подчинените пряко ще контролират и избират ръководителите си! Няма по-ефикасен контрол от контролът на колегите!

Светът стои на прага на Нова ера! Съвременния човек дори да има по-висок жизнен стандарт, това не го удовлетворява, защото стремежът му към материални блага осакати душата му, отне свободата му, престана да живее в хармония със себе си, да бъде това, което Е – Творец на собствения си живот. Не е далеч времето, когато това натрупване на недоволство ще избие в социални трусове, в насилие и терор. Хората не могат да осъзнаят генезиса на социалния недъг. Те си мислят, че проблема е някъде другаде, но не и в тях самите! Че правилата и ценностите на обществото диктуват поведението им, а не обратното. Че са хванати в капан, и нямат изглед за спасение.

А всъщност има!

Професионалното социално устройство е наистина много по-задълбочено като идеология, за да се осъзнае лесно, защото животът е станал твърде меркантилен, а възгледите – потребителски. Зараждащата се идеология е коренно различна по морал и етичност, затова не намира лесно почва в душите на хората. Казвам „душите“, защото съзнанието им е обременено от митовете на АНТИхуманното общество, където човек се чувства ОТДЕЛЕН от общото, чужд на всички и всичко! И точно тук е сгрешен ЧИПЪТ на загиващата цивилизация!

Ради Чухлев