В България вече има устойчива тенденция цените на пазара на електроенергия да се увеличават значително

За цената на тока в България

Цената на електроенергията зависи от редица различни условия, включително от геополитическата ситуация, националния енергиен микс, диверсификацията на вноса, разходите по мрежата, разходите за опазване на околната среда, тежките метеорологични условия или равнищата на акцизите и данъчното облагане.

Цената на електроенергията се влияе и от цената на основните горива, а също и от разходите за емисии на въглероден диоксид.

Тарифите на електроенергията могат да варират при различните производители и доставчици.

Те могат да бъдат резултат от договорени условия, особено за големи небитови потребители.

За малки небитови потребители обикновено цените се определят според количеството потребена електроенергия, като повечето тарифи включват и някаква форма на фиксирана такса.

Цената на електроенергията е ключов елемент в стратегията за енергетика на дадена държава.

Цените на електроенергията са от особено значение за международната конкурентоспособност на икономиката, тъй като електроенергията представлява значителен дял от общите разходи за промишлените предприятия и предприятията предоставящи услуги.

При увеличение на цената на електроенергията, цените на основните стоки и услуги тръгват също нагоре.

Поскъпването на електроенергията ще има негативен ефект и върху доходите и спестяванията на всички.

А в България вече има устойчива тенденция цените на пазара на електроенергия в сегмент „ден напред“ да се увеличават значително.

Продължават да съществуват пречки пред пазара на електроенергия, който все още е доминиран от монополни производители и доставчици.

По-голямата прозрачност на цените на електрическата енергия ще спомогне за стимулиране на лоялната конкуренция.

Само проверки на електромерите няма да са достатъчни.

Румен Гълъбинов