Валери Симеонов и ГЕРБ започват предизборно събиране на пари от бизнеса заради шума!

Помните ли акциите на вицепремиера Валери Симеонов по Черноморието последното лято заради шума?

Нахлуването в дискотеки с полиция, отнемането на техника от диджей, затваряне на обекти заради прекомерен според вицепремиера шум?

А обещанието, че ще подпука създателите на шум „по устав“ с промени в законодателството? Речено-сторено. Прелюбопитни помени в Закона за защита от шума в околната среда са публикувани за обществено обсъждане в правителствения портал Strategy.com.

Нови часове, в които не се допуска шум, в това число и за зареждане на търговски обекти, замерване на допустими нива на шум не само „в околната среда“ но и вътре в жилищни или обществени сгради, задължение озвучителната техника да е с монтиран коректор, който да не допуска възпроизводство на шум над определени с наредба на Министерския съвет нива, конфискация на имущество в полза на държавата при нарушения на разпоредбите за шум, по-високи глоби не само за юридически, но и за физически лица – това са част от поправките, които се предлагат сега. Законопроектът на Министерския съвет е гарниран с доклад от вицепремиера Симеонов и министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

Ето предложенията:

Според сега действащия закон министърът на здравеопазването издава наредба, заедно с екоминистъра, с която се определят „показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум в околната среда, както и методите за оценка на вредните ефекти от шума върху здравето на населението“. Новото предложение е въпросната наредба да опише и какви са граничните стойности на шум, допустими „и в помещенията на жилищни и обществени сгради“.

В превод това би трябвало да значи, че държавата ще има думата при определянето на това колко силна да е музиката в дискотека или клуб, например, при това в рамките на работното време, разрешено от местните власти.

Досега задължение да съобразяват дейността си с въпросните гранични стойности на шум имаха юридически лица и еднолични търговци. Сега към компанията се прибавят и „физическите лица“, става ясно от проекта. Задълженията им отново ще засягат не само опазването на добро ниво на тишина в околната среда, но и в рамките на жилищни или обществени сгради, но това вече ще важи не само за тези, които осъществяват някакъв вид бизнес дейност, а и за обикновени граждани (физически лица).

Следва чисто нов цял параграф, регулиращ тишината по часове и местонахождение.

– Забранява се работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение, за времето между 23,00 и 8,00 ч.

– Забранява се озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение за времето между 14,00 и 16,00 ч. и между 23,00 и 8,00 ч.(излючение има за летища, авто и жп гари и пристанища)

– Забранява се озвучаването на открити площи от пътни транспортни средства, с изключение на моторни превозни средства със специален режим на движение.

– Забранява се озвучаването на открити площи да се извършва с озвучителни средства без монтирани автоматични регулатори, контролиращи нивото на звука така, че да не се допуска ниво на шум в открити площи над граничните стойности, определени с наредбата.

Това значи, че „тихите“ часове в денонощието се увеличават по закон – досега не бе допустимо създаване на шум в околната среда от 22 ч до 6 ч. Сега това време ще е от 23 ч до 8 ч – тоест един „тих“ час повече нощем. „Обедната“ двучасова почивка от шум бива регламентирана във всички дни от седмицата.

Последната описана забрана, пише в проекта, може да не важи при „провеждане на обществени мероприятия на открито“. Такива са например концерти, спортни мероприятия, прожекции, официални празници и прочие. За тях обаче също се създава нов ред – с друга наредба на Министерския съвет. Тя ще регулира „изискванията за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение.“ Ще бъдат записани и специални изисквания за използване на озвучителни средства.

„Множеството сигнали, които са получени през последните години от физически лица, организации и собственици на туристически обекти относно нарушаване на режима на сън и почивка в жилищни сгради, хотелски комплекси и в зони за отдих и възстановяване, грубото нарушаване на някои от разпоредбите на закона, липсата на координация, както и размиване на функциите и отговорностите между отделните институции доведоха до идентифициране на необходимостта от промени в някои от разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда.“, пише в мотивите на двамата министри.

Разписани са и правомощия на органите на МВР при нарушение, свързано с „тихите“ по закон часове, обектът – нарушител да преустановява дейността си за срок от 7 дни. При повторно нарушение в рамките на 1 година преустановяването на дейността ще е за 30 дни, става ясно от законопроекта. Въпростите действия на МВР ще могат да бъдат обжалвани в съда. Но… това няма да спира действието на заповедите на МВР.

В проекта освен много по-сериозни парични санкции при нарушения на юридически лица, стигащи в определени случаи до 20 000 лв., са залегнали още по-крути мерки. Например:

„С издаването на наказателното постановление се отнемат в полза на държавата вещите, принадлежащи на нарушителя – физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец, послужили за извършване на нарушението.“

Глобата за физическо лице, което произвежда шум над нормите или в „забранени“ часове се повишава от 100 до 300 лв. на от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв. За юриридически лица максималното наказание скача от между 200 до 2000 лв.на от 1500 до 5000 лв. Повторението ще се санкционира с глоба от 5 000 до 10 000 лв.

За нарушение на новите разпоредби за шум в определени часове или на открито на физическите лица ще се налага глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 5000 до 10000 лв. при първо нарушение. Повторното нарушение ще води до санкции от 2000 до 6000 лв. за физически лица и от 10 000 до 20 000 лв. – за юридически лица, ако законопроектът на Министерския съвет бъде приет, пише Клуб Z.

Източник: BNews.bg