Върховният административен съд подкрепи ГЕРБ: Остават в сила скъпите винетки

Върховният административен съд (ВАС) оставя в сила цената на винетките.

Административно дело № 12280/2016 г. по описа на Върховен административен съд е образувано пред Петчленен състав на Първа колегия по касационни жалби на Министерски съвет на Република България, Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура”, както и по касационни жалби на Иван Нончев Стоянов и Христо Илиев Маринов срещу решение № 8892 от 14 юли 2016 г. по адм. дело № 14071/2015 г. по описа на Върховен административен съд, първо отделение, с което е било отменено Постановление на Министерския съвет № 317 от 17 ноември 2015 г. (обн. ДВ бр.91/24.11.2015г., в сила от 10 декември 2015г.) за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на МС на РБ (обн. ДВ бр. 79 от 2008, изм. и доп. бр.101 от 2008, бр. 3, 100 и 102 от 2009г., бр. 82 от 2010 г., бр. 26 от 2011 и бр. 94 от 2012г.).

Производството по касационните жалби на Иван Нончев Стоянов и Христо Илиев Маринов е прекратено. Това се посочва в прессъобщение на Върховния административен съд относно тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Не е налице правен интерес по отношение на двамата касатори, тъй като същите са били заинтересовани страни пред първата инстанция поддържащи незаконосъобразност на Постановлението на Министерски съвет, поради което решението на тричленния състав за тях е благоприятно.

По отношение на допустимите касационни жалби:

С решение № 6062 от 16.05.2017 г. Петчленен състав на ВАС отменя описаното решение на тричленен състав. Подписано е с особено мнение от докладчика по делото.

Действаща към момента на издаване на Постановление № 317 от 17.11.2015 г. (обн. ДВ бр.91/24.11.2015г., в сила от 10.12.2015г.) е разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в старата редакция до промяната с Държавен вестник, бр. 34, 03.05.2016 г. в сила от 4.11.2016 г., т. е. с последна промяна 2007 г., в която се изисква преди внасянето на проект на нормативен акт съставителят да го публикува на интернет страницата на съответната институция, заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най – малко 14 дневен срок за предложения и становища по проекта. Тази разпоредба не съдържа в себе си задължение за доказателства за обществено обсъждане, а само такива, осигуряващи възможност за предложения и становища, за разлика от новата редакция на чл. 26 ал. 2 от Закона за нормативните актове, където обществените консултации са задължителна част от процедурата по изработване на проект. Налични са данните за изпълнение на действащата процедура по чл. 26 ал. 2 от Закона за нормативните актове, спазени са и останалите чл. 27 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, поради което обжалваният нормативен акт е издаден при спазването на изискванията и предписанията на Закона за нормативните актове и поради това е законосъобразен.

Решението на съда е окончателно.